Bývalá hospodárska usadlosť sa nachádza na pitoresknej samote. Objekty tvoriace akýsi hospodársky dvor si aj pod nánosom rekonštrukcii zachovali svoj charakter pozostávajúci zo striedania rôznej intimity priestorov, z malých súkromných átrii po otvorené terasy s priehľadmi do otvorenej okolitej krajiny a typického bohatého vrstvenia materiálov. Návrh rekonštrukcie usadloslosti vychádza z genia loci tejto lokality. Citlivo zachováva cenné pozostatky autentických hospodárskych objektov a pri novostavbách cituje tradičné tvaroslovie tak aby boli v symbiotickom vzťahu. Štyri bytové jednotky usadlosti spolu navzájom komunikujú a ponúkajú dostatok priestorov na vzájomné stretávanie sa, zároveň však poskytujú súkromie a odrážajú individualitu každého člena rodiny.
The former farmstead is located in a picturesque secluded location. The buildings forming a kind of farmyard have retained their character even under a layer of renovation, consisting of alternating spaces of varying intimacy, from small private atriums to open terraces with views of the open surrounding landscape and the typical rich layering of materials. The design of the reconstruction of the farmhouse is based on the genius loci of the site. It sensitively preserves the precious remains of authentic farm buildings and quotes traditional morphology in the new buildings so that they are in a symbiotic relationship. The four dwelling units of the homestead interact with each other and offer ample space to mingle, while providing privacy and reflecting the individuality of each family member.
STATUS:

TYP:

REKONŠTRUKCIA

MIESTO:

OPAVA

ROK:

2022

AUTORI:

Patrik Kuva, Michal Romanec