TYP:                       SÚŤAŽ

KLIENT:                  ALFA SKOLKA

SPOLUPRÁCA:      ROAR

LOKALITA:             BRATISLAVA

Tím: Patrik Kuva, Michal Romanec, Bohdan Hollý, Adela Tichá

Jednoduchý prízemný objekt škôlky členený do objemov so zaoblenými hranami je zreteľne odlišný od okolitej zástavby rodinných domov. Namiesto kompaktného riešenia návrh pracuje s témou oddelených funkčných celkov/pavilónov prepojených pobytovou chodbou v snahe o čo najväčšie prepojenie s exteriérom. Členenie objekt pocitovo zmenšuje, dáva mu ľudsky príjemnú mierku. Exteriér sa dostáva hlbšie do dispozície, okolo tried sa točí slnko a zabezpečuje ideálne presvetlenie z 3 svetových strán. Budova má dva vstupy: ranný vstup z hlavnej ulice a “komunitný” vstup z bočnej ulice. Oba vstupy ústia do hlavnej spoločenskej sály kde je jedáleň pre škôlku alebo voľný multifinkčný priestor. Spoločenská sála je dosvetlená bazilikálnym svetlíkom, ktorý akcentuje tento ťažiskový priestor škôlky.

V charaktere stvárnenia sa odvoláva na kontext miesta, výrazne meandrujúceho povodia rieky Váh. Kľukatenie v lokalite vytvára rôzne atmosféry krajiny, rovnako tak v návrhu diverzifikuje záhradu a vytvára tématicky a priestorovo rôznorodé exteriérové zálivy.
Leitmotiv meadrujúceho Váhu je prítomný aj v stvárnení plotu, zálivy sú využité ako priestor pre vstup, parking áut a bickylov, či smetných nádob. Farebnosť tehlovej fasády vychádza z odtieňov riečneho sedimentu a ich pozvoľného prechodu.

Architektúra objektu, interiér aj hracie plochy v čo najväčšej miere využívajú prírodné materiály a nevtieravý dizajn. Detskú fantáziu podnecujú meniacim sa charakterom priestorov, svetla a záhrady.